IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
Home IPO심사/공모 수요예측일정
  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
종목명 수요예측일 희망공모가(원) 확정공모가 공모금액(백만) 주간사
 한화플러스스팩1호 2019.12.11~12.12 2,000~2,000   - 8,000 한화투자증권
 피피아이 2019.12.10~12.11 6,000~7,000   - 6,000 미래에셋대우
 브릿지바이오테라퓨틱스 2019.12.09~12.10 70,000~80,000   - 49,000 대신증권,KB증권
 엔에이치스팩15호 2019.12.09~12.10 2,000~2,000   - 12,000 NH투자증권
 메탈라이프 2019.12.09~12.10 10,500~13,000   - 7,350 한국투자증권
 메드팩토 2019.12.05~12.06 34,000~43,000   - 51,374 삼성증권
 미투젠 2019.12.04~12.05 25,000~29,400   - 79,980 미래에셋대우
 대신밸런스스팩8호 2019.12.03~12.04 2,000~2,000   - 10,000 대신증권
 유안타스팩6호 2019.12.03~12.04 2,000~2,000   - 13,000 유안타증권
 신테카바이오 2019.12.02~12.03 15,000~19,000   - 24,000 케이비증권
 제이엘케이인스펙션 2019.11.26~11.27 11,000~14,500   - 22,000 한국투자증권
 IBKS스팩12호 2019.11.25~11.26 2,000~2,000   - 5,800 아이비케이투자증권
 태웅로직스 2019.11.21~11.22 3,700~4,500   - 18,500 아이비케이투자증권,BNK투자증권
 에스케이스팩5호 2019.11.20~11.21 2,000~2,000   - 8,000 SK증권
 리메드 2019.11.19~11.20 14,500~16,500   - 8,700 한국투자증권
 코리아센터 2019.11.18~11.19 24,000~27,200   - 61,091 NH투자증권,신한금융투자,삼성증권
 IBKS스팩11호 2019.11.18~11.19 2,000~2,000   - 9,000 아이비케이투자증권
 유안타스팩5호 2019.11.13~11.14 2,000~2,000   2,000 11,200 유안타증권
 엔에이치프라임리츠 2019.11.13~11.14 5,000~5,000   5,000 68,800 NH투자증권,키움증권,하나금융투자,한국투자증권
 노터스 2019.11.07~11.08 17,000~20,000   20,000 8,500 대신증권
 

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

IPO공모, 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO, 공모청약일정, 청구, 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,상장, 공모주청약일정, 공모,주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침